pondělí 29. září 2014

The Semantic Web Explained The Technology and Mathematics behind Web 3.0 | Knowledge management, databases and data mining | Cambridge University Press

The Semantic Web Explained The Technology and Mathematics behind Web 3.0 | Knowledge management, databases and data mining | Cambridge University Press

Počítačová kartografie - 2. týden

První týden výuky (druhý týden semestru) je věnovaný značkovacímu jazyku XML (Extensible Markup Language). Ten představuje základní strukturu (formát, jazyk), ze které jsou odvozeny další formáty určené pro popis prostorových dat, transformačních pravidel (zpracování a harmonizace dat) nebo vektorové grafiky. Studijní materiály by vám měly objasnit základní princip XML, přednosti a nedostatky tohoto formátu, stručnou historii a vývoj. Nejdůležitějším výstupem ze druhého týdne výuky by měla být schopnost psát a kontrolovat korektní (well-formated) XML dokumenty. K tomu je zapotřebí seznámit se se základními prvky XML jazyka a možností jejich řetězení. V neposlední řadě je k dispozici jednoduchý test, který formou interaktivní prezentace ověří vaše znalosti.

pátek 26. září 2014

Tematická kartografie - kombinované studium

Výuka předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) bude v letošním roce probíhat především formou elektronické podpory. Důvodem je nízký počet přihlášených studentů, což vedlo k nerozvrhování tohoto předmětu.

Elektronická podpora bude spočívat

 • v publikování dokumentu Průvodce předmětem (tento dokument pečlivě prostudujte, především s ohledem na plnění zápočtových úkolů),
 • v příspěvcích na tomto blogu, které budou uveřejňovány podle potřeby (zpravidla jednou týdně),
 • v odkazech na externí i interní výukové materiály,
 • v možnosti domluvit si s vyučujícím kdykoli individuální konzultaci,
 • v možnosti navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenční formy studia,
 • v možnosti navrhnout a domluvit si hromadnou konzultaci na konkrétní téma.
V prvním týdnu si prostudujte především organizační záležitosti a prezentaci Informační zdroje.

Jakékoli dotazy směřujte především na tento blog, aby se s otázkami a odpovědmi mohli seznámit i vaši kolegové.

Počítačová kartografie - 1. týden (obecné informace)

Vítejte v kurzu Počítačová kartografie (KMA/POK), který bude v letošním roce probíhat především formou elektronické podpory výuky. Důvodem je nízký počet přihlášených studentů, což vedlo k nerozvrhování tohoto předmětu.

Elektronická podpora bude spočívat
 • v publikování dokumentu Průvodce předmětem,
 • v příspěvcích na tomto blogu, které budou uveřejňovány podle potřeby (zpravidla jednou týdně),
 • v odkazech na externí i interní výukové materiály,
 • v možnosti domluvit si s vyučujícím kdykoli individuální konzultaci,
 • v možnosti navrhnout a domluvit si přednášku (hromadnou konzultaci na konkrétní téma).

Desítka nejlepších kartografických příběhů

Top ten stories in 2013 aneb Desítka nejlepších kartografických příběhů je krátký text publikovaný na stránkách britské Ordnace Survey. Ve velice inspirativním přehledu najdete například mapu fotbalových fanoušků nebo mapu nejlepších míst pro život ve Velké Británii.

čtvrtek 25. září 2014

pondělí 22. září 2014

POK: Výběr vylepšení aplikace

Do diskuzního fóra pod tento příspěvek zapisujte konkrétní náměty na vylepšení aplikace, které je předpokladem zápočtu z předmětu KMA/POK. Termín pro schválení (nikoli pro předložení) je 13.10.2014.
Před vlastním návrhem pečlivě prostudujte aplikace a její funkcionalitu. Samozřejmě máte možnost klást i doplňující otázky (opět do tohoto fóra).
Návrhy by měly být velice konkrétní. Měly by obsahovat nejen popis výsledku, ale i způsobu jeho dosažení a zdůvodnění, proč je dané vylepšení vhodné.
Vyučující každý námět označí jako přijatý nebo se bude dále dotazovat a žádat upřesnění.

Drobná změna v Průvodci pro předmět Počítačová kartografie

Pokud už si někdo stáhl a studoval průvodce pro POK, chtěl by upozornit na drobnou změnu - adresa aplikace, kterou by měli studenti vylepšovat je http://letsdosomeskiing.com/Student/ (na webu je už aktualizovaný dokument).

neděle 21. září 2014

pátek 19. září 2014

První rok blogu

Přesně před rokem byl uveřejněný první příspěvek tohoto blogu. Jsem velice rád, že během těchto dvanácti měsíců ho studenti vzali za svůj a skutečně ho využívali. O tom svědčí i počty návštěv. Podle statistik bylo uskutečněno celkem 16 172 návštěv (to je zhruba 44 zobrazení blogu denně). Zajímavá jsou i další čísla:

 • Publikováno bylo 213 příspěvků.
 • Uživatelé vytvořili 382 komentáře.
 • Nejvíce byly navštěvovány příspěvky týkající se předmětu Počítačová kartografie.
 • Na blog nejvíce odkazoval Google.cz.
 • Prohlížečům vévodil Chrome (47%).
 • Mezi státy samozřejmě vítězí Česká republika, ale návštěvníci přicházeli i z USA, Německa nebo Ruska.
 • To, že stránky nenavštěvuje pouze jejich autor jasně dokazuje poslední údaj - ačkoli používám Ubuntu (případně Android), 92% návštěvníků přicházelo okny.

Blog byl kladně hodnocený i studenty v různých anketách i rozhovorech.
Doufám, že budete i nadále věnovat blogu svoji pozornost a to především proto, že bude i v budoucnosti publikovat zajímavé a užitečné informace.
Každopádně budu rád za jakýkoli komentář, návrh na vylepšení nebo kritiku. Například v diskuzi pod tímto článkem.

čtvrtek 18. září 2014

IFTTT kanál

Včera byla na blog zavedena nová služba pomocí aplikace IFTTT. Jejím účelem je zobrazování příspěvků z Twitteru na blogu. Služba bude využívána především pro upozornění na zajímavé články a aplikace, protože jejich re-tweetnutí je velice rychlé a jednodušší než psaní nového příspěvku na blog. 

Průvodce předmětem Počítačová kartografie

Na blogu byl k dnešnímu dni aktualizovaný Průvodce předmětem Počítačová kartografie - základní dokument pro studenty předmětu POK, kde najdou podmínky zkoušky, zápočtové úkoly a další užitečné informace. Jedná se o definitivní verzi pro akademický rok 2014-2015 (což neznamená, že nemůže dojít k nějakým marginálním změnám a opravám).

středa 17. září 2014

Průvodce předmětem Tematická kartografie

Na blogu byl k dnešnímu dni aktualizovaný Průvodce předmětem Tematická kartografie - základní dokument pro studenty předmětu TKA, kde najdou podmínky zkoušky, zápočtové úkoly a další užitečné informace. Jedná se o definitivní verzi pro akademický rok 2014-2015 (což neznamená, že nemůže dojít k nějakým marginálním změnám a opravám).

Google Revives My Maps So You Can Create and Share Custom Maps http://t.co/ZkivMXEdck
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZSeptember 17, 2014 at 11:09AM

via IFTTT

Konference Mapování | GIS | Rozvojové země vol. 2 (pozvánka): http://t.co/an7dJbnfOV prostřednictvím @gisportalcz
from Twitter http://ift.tt/1sm7qbZSeptember 17, 2014 at 11:02AM

via IFTTT

pondělí 15. září 2014

Postdoctoral Fellow - Sensor and Data Integration

Zajímavá nabídka pro post-doc pozice přišla z Austrálie. Takže pokud chce někdo implementovat sensory na klokany, klikněte zde

Základy ontologií - dodatek 1 - RDF

3.1 Resource Descriptor Framework (RDF)

Resource Descriptor Framework (RDF)1 poskytuje mechanismus pro explicitní, formalizované a standardizované vyjádření sémantických informací (Čerba 2011). RDF bylo původně vytvořené v roce 1999 jako standard založený na bázi XML pro zápis metadat – dat o datech (Tauberer, 2008).
Základním principem formátu RDF je popis jevů a objektů (zdrojů) pomocí takzvaných trojic (triples). Ty se skládají ze subjektu (podle terminologie užívané v ontologiích jde o třídy nebo individuály), predikátu (vlastnost, která představuje binární relaci mezi oběma zbylými prvky) a objektu (třída, individuál, datový typ, hodnota)2. Taková trojice víceméně odpovídá struktuře přirozeného jazyka, kdy jednoduchá věta zpravidla obsahuje také tři základní prvky – podmět, přísudek a předmět (případně přívlastek nebo příslovečné určení). Převedeme-li strukturu trojice do oblasti větné stavby a přirozeného jazyka, pak bývá na místě subjektu zpravidla substantivum (podmět věty), predikát je reprezentován slovesem (verbum, přísudek ve větné stavbě) a objekt má nejčastěji formu substantiva nebo adjektiva (předmětu věty nebo další fakultativní větné členy). Propojením prvků v RDF vzniká grafová struktura, jejíž hrany tvoří predikáty a uzly subjekty a objekty (podle Bergman 2009).
Pro jednotlivé části trojice mohou být používány jednoznačné identifikátory ve formě Uniform Resource Identifier (URI)3, který představuje běžný mechanismus v prostředí internetu, a navíc našel své nezastupitelné místo i v přístupu Linked Data, který využívá i RDF.
Informaci „Flachau leží v Rakousku“ můžeme rozdělit následujícím způsobem:
 • Subjekt: Flachau
 • Predikát: leží v
 • Objekt: Rakousko
RDF trojice představuje datový model popisu informace. Je však nutné také zavést formalizovaný způsob zápisu, aby bylo možné RDF data strojově zpracovávat. RDF využívá značkovacích jazyků (XML). Výše uvedená trojice může být reprezentována následujícím kódem.
<rdf:description rdf:about="Flachau">
<lezi_v>Rakousko</lezi_v>
</rdf:description>V předchozí větě je výraz „může být reprezentován“ použit zcela záměrně. Nemá poukázat na vágnost RDF standardu, ale na to, že pro RDF data existuje několik rovnocenných syntaxí (například RDF/XML, Turtle, N-Triples, N3 a další) a dalších způsobů kódování (například pomocí atributů nebo elementů v XML dokumentu4). Hlavním důvodem pro více způsobů syntaxe je různý způsob využívání RDF dokumentů. V některých případech je důležitá kompatibilita s XML (na úkor větší velikosti souboru), jindy spolupráce s konkrétním softwarovým produktem pracujícím pouze s jedním formátem nebo je důležitá velikost souboru kvůli rychlosti přenosu.
Postupem času se ukázalo, že svoboda, kterou RDF nabízí svým uživatelům (například libovolné pojmenování predikátů), je spíše kontraproduktivní, protože v mnoha případech omezuje hlavní účel RDF - sdílení dat a informací. Uživatel mohl prvky v trojici nazvat libovolným způsobem, a tím docházelo ke zhoršování interoperability.
Proto došlo k zavedení dalších standardů, které mají některé typy vazeb předdefinované. Příkladem může být RDF Schema (RDFS)5. RDFS má standardizované některé běžné vlastnosti a třídy (rdfs:subClassOf, rdfs:range, rdfs:domain, rdfs:Class, rdfs:Datatype a další). RDFS tedy představuje nadstavbu RDF, která umožňuje standardizovaným způsobem definovat například hierarchie prvků nebo obor hodnot a definiční obor vlastností.
RDF a RDFS představují velice užitečné nástroje pro popis dat a informací. Mají ovšem také určité nedostatky, jako chybějí vyjádření kardinality nebo detailní specifikace typů vlastností. Proto byla vytvořena jejich další nadstavba, která využívá principu trojic a předdefinovaných vlastností z RDFS, ale nabízí širší možnosti například v oblastech deskripční logiky. Touto nadstavbou jsou ontologické jazyky, především OWL, které jsou podrobněji popsány v kapitole 3.6.
Bergman ve svých článcích z let 2009 a 2013 uvádí několik předností formátu RDF:
 • Standard RDF je spravován silnou a respektovanou organizací W3C.
 • RDF je provázán s dalšími nástroji, které zvyšují jeho vyjadřovací schopnosti (například SPARQL, GRDDL6 nebo RIF7).
 • RDF může být používáno společně s dalšími formáty založenými na XML. Díky tomu RDF může být validováno pomocí automatických nástrojů (validátorů).
 • Struktura trojic (triples) je jednoduchá a snadno pochopitelná. Na druhou stranu pro zpracování trojic (například vyhledání) je možné využít existující sofistikované grafové algoritmy vyvinuté matematiky nebo kybernetiky.
 • Grafová reprezentace je srozumitelnější než tabulky (v mnoha případech)8.
 • Existuje velké množství softwarových produktů, které transformují standardní datové formáty do RDF.9
 • RDF je schopné popsat nejen plochá data (například tabulky), ale i komplikované struktury jako například multihierarchické grafy.
Mezi další výhody patří i existence velkého množství návodů, tutoriálů a další dokumentace, například na portálech linkeddatatools.com10, zvon.org11 nebo w3schools.com12.

Zdroje:
Bergman, M. (2009). Advantages and Myths of RDF. AI3:::Adaptive Information.

Bergman, M. (2013). Seven Arguments for Semantic Technologies. AI3:::Adaptive Information.
Čerba, O. (2011). Ontologie jako nástroj pro návrhy datových modelů vybraných témat příloh směrnice INSPIRE. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze.
Tauberer, J. (2008). What is RDF and what is it good for?

1http://www.w3.org/RDF/
2Podle Bergman, 2009 se pro objekty a subjekty používají také označení koncept, entita nebo zdroj.
3Kromě URI mohou být využity i literály, ty však nemohou představovat cíle v rámci odkazů ani subjekty.
4Ukázky jsou k dispozici například v RDF Tutoriálu publikovaném na webové stránce ZVON (http://zvon.org/xxl/RDFTutorial/General/contents.html).
5http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
6http://www.w3.org/TR/grddl/
7http://www.w3.org/2005/rules/wiki/RIF_Working_Group
8Poznámka autora: Jedná se o analogický příklad jako v případě kartografie. Mapy (jako grafická forma dat a informací) bývají také často srozumitelnější než texty nebo tabulky nesoucí stejnou informaci.
9Podle Bergman 2009 je jich více než 100.
10http://www.linkeddatatools.com/introducing-rdf-part-2
11http://zvon.org/comp/r/tut-RDF.html

12http://www.w3schools.com/webservices/ws_rdf_intro.asp

pátek 12. září 2014

Studentský balíček

Portál Lifehacker postřehl, že se blíží začátek akademického a školního roku a nabídl studentský balíček pro Windows, Android a Mac. Balíček znamená seznam zajímavých a užitečných aplikací a programů, které by neměly chybět na počítači běžného studenta.

pondělí 8. září 2014

Poučení z nezdarů

Možná se vám v minulém roce nepodařilo absolvovat nějaký předmět, který jste si znovu zapsali v roce letošním. Aby tentokrát nedošlo k nějaké kolizi, zkuste si přečíst docela chytrý článek Když se projekt nezdaří. Je sice zaměřený na projekty (jak vyplývá z názvu), ale vlastně každý předmět a jeho absolvování se dá chápat jako projekt. Když se pokusím z článku vyseparovat hlavní myšlenky a aplikovat je na vysokoškolské kurzy, tak získávám následující seznam:

 • Mít představu o cíli (nejen dva podpisy v indexu, ale jak bude vypadat výsledek zápočtové práce a podobně).
 • Seznámit se s pravidly hry, případně je vyžadovat a to nejlépe v písemné podobě.
 • Zjistit proč něco vloni nefungovalo a jak fungování zajistit.
 • Využít předchozí výsledky (samozřejmě ty správné).  

pátek 5. září 2014

Geomatika v projektech 2014

Konferenci Geomatika v projektech jsem už připomínal v prvním červencovém článku. Teď už máme září, a proto je nejvyšší čas se zaregistrovat. Letošními tématy jsou Geomatika ve třetím rozměru (3D GIS, 3D kartografie a možná i 3D katastr), Geomatika v dopravě (především zaměřená na mezinárodní projekt Open Transport Net), Geomatika v ontologiích (chceme se dotknout i NaSaPO a Linked Data),
Aplikace teoretické geodézie (kolegové se na mě určitě nebudou zlobit, ale tomuto tématu opravdu nerozumím, což ovšem neznamená, že si příspěvky rád neposlechnu) a Geomatika a geoprostorové kulturní dědictví (staré mapy, modelování Terezína).

pondělí 1. září 2014

Stěhování

Na konci prázdnin jsem společně s ostatními kolegy opustil 7. patro původní budovy FAV a FST a přestěhoval se do místnosti UN-627 (NTIS, 6. patro).

Linked Data na INSPIRE konferenci 2014

Linked Data tvořila důležitou náplň letošní INSPIRE konference 2014. Důležité přípsěvky shrnul ve svém emailu Andrea Perego: