pondělí 29. června 2015

Navigujeme se pomocí mobilu

Má vůbec ještě smysl pro turistické účely kupovat papírové mapy nebo je nejlepším pomocníkem mobil (v případě tohoto příspěvku s operačním systémem Android)? Nestačí jen Mapy.cz, které sice pokrývají jen území ČR, ale nabízí krásné turistické mapy a můžete je používat offline?
Účelem tohoto příspěvku je nejen rozproudit před prázdninami diskuzi (napište váš názor do diskuze pod článek), ale také upozornit na několik srovnání navigačních aplikací pro Android:

A co používáte vy?

neděle 28. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 28, 2015 at 09:07PM
via IFTTT

pátek 26. června 2015

Ontologie - první přiblížení

Další z krátkých textů zaměřených na problematiku ontologií a geo-ontologií. Tentokrát se jedná o jednoduché přiblížení výhod a smyslu ontologických systémů.

Ontologie i díky tomu, že jejich počátek je ve světe antické filozofie představují velice abstraktní pojem, který je poměrně obtížně vysvětlitelný. Definice zpravidla představují dlouhá souvětí přetékající komplikovanými výrazy, a tudíž neumožňují neinformovanému čtenáři pochopit podstatu a přednosti ontologických systémů. V této části se pokusíme přiblížit ontologie na jednoduchém příkladu srovnání práce s informacemi na straně člověka a počítače.
Ontologie přináší do světa informačních technologií velkou řadu výhod. Jednou z nich je snaha přenést práci s informacemi tak, jak ji chápe člověk, do světa výpočetní techniky. Jako příklad můžeme uvést následující situaci. Pokud člověku sdělíme, že „řeka Dyje se vlévá do dálnice D2“, téměř každý1 se zarazí a označí tuto informaci za chybnou a nesmyslnou. Jestliže stejnou informaci uložíme prostřednictví informačních technologií (a je jedno jestli ve formě textu, tabulky, relační databáze nebo XML souboru), nedojde zpravidla k žádné reakci (chybovému hlášení). Důvod je jasný – zatímco člověk si dokáže představit „řeku“ a „dálnici“ a intuitivně chápe, že „řeka se nemůže vlévat do dálnice“, počítač touto znalostí nedisponuje bez jejího explicitního vyjádření a doplnění do znalostní báze, což musí zajišťovat operátor. Právě ontologie však mohou tento nedostatek částečně překonat. Umožňují definovat následující strukturu:
 1. Existují dva základní koncepty – „řeka“ a „dálnice“.
 2. Prvek „Dyje“ patří do konceptu „řeka“.
 3. Prvek „D2“ patří do konceptu „dálnice“.
 4. Vlastnost „vlévat se“ vzájemně propojuje prvky konceptu „řeka“.
Jestliže pak zadáme informaci „řeka Dyje se vlévá do dálnice D2“, pak počítač na základě vyhodnocení výše deklarovaných logických formulací zareaguje tak, že ji označí za chybnou (buď je špatně definovaný prvek „D2“ a nejedná se o dálnici, ale o řeku nebo vlastnost „vlévat se“, která může spojovat „dálnice“ s „řekami“).
Můžeme uvést i další příklad. Použijeme-li výše uvedené deklarace s výjimkou bodu 3 a zadáme-li informaci „řeka Dyje se vlévá do prvku Morava“, získáme u korektně definovaných ontologií opět podobnou reakci jako u člověka. Toho by s největší pravděpodobností ihned napadlo, že prvek „Morava“ bude řekou a většinou by ho nezaměnil s jinými prvky stejného jména, například územní celek nebo hotel ve Znojmě. Podobně i počítač by prvek „Morava“ okamžitě zařadil do konceptu „řeka“.
Je potřeba si položit legitimní otázku, zda výše uvedené příklady nejsou odtržené od praxe a zda se nejedná o pouhé akademické experimenty. Odpověď je samozřejmě záporná. Zvláště v současné době, kdy se do popředí zájmu veřejnosti i odborníků dostávají nejrůznější aplikace a struktury na bázi crowdsourcingu, VGI (Volunteered geographic information) a dalších participativních aktivit, je zapotřebí maximálního množství kontrol, které zamezí chybám plynoucím často z neodborného přístupu autorů aplikací, prostorových dat a informací.
Například zavedení ontologií do aplikace typu OpenStreetMap by mohlo pomoci k odstranění redundantních a chybných tagů, které vznikají díky specifické klasifikaci prvky každým z mnoha autorů. Ontologie by mohla klasifikovat prvky na základě vlastností každého prvku.2


1Myšleno téměř každý člověk žijící v daném (tedy českém) kulturním prostředí, který nedisponuje speciálními odbornými geografickými vlastnostmi.

2V tomto případě by ontologie musela být zaintegrována do editačního systému OpenStreetMap, kde by fungovala jako znalostní báze v rámci expertního systému, který by kontroloval jednotlivé vstupy a v případě potřeby by kladl dotazy vycházející z ontologického systému.

čtvrtek 25. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 25, 2015 at 09:17AM
via IFTTT

pondělí 22. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 22, 2015 at 10:40PM
via IFTTT

neděle 21. června 2015

Letní režim blogu

Právě teď (přesně v 18:37:33) začalo léto. Proto i náš blog přechází na letní režim. Ten nebude trvat až do podzimní rovnodennosti, ale skončí zřejmě počátkem září. Letní režim spočívá

 • v menší hustotě příspěvků (maximálně dva příspěvky týdně)
 • v tom, že příspěvky přeposílané z Twitteru budou publikovány nárazově
 • v pomalejší reakci na dotazy
Užijte si zasloužené prázdniny, občas koukněte na blog co je nového a doufám, že se potkáme po skončení prázdnin.
A samozřejmě všem, na které čekají státnice a obhajoby, přeji hodně znalostí a štěstí.

pátek 19. června 2015

INSPIRE & RDF

Zájemce o propojení výsledků směrnice iNSPIRE a formátu RDF bych chtěl upozornit na článek INSPIRE in RDF of Phila Archera. Jen tak pro zajímavost propojení INSPIRE, RDF a Linked data je přesně to, co v současnosti hýbe geo-komunitou napříč celou Evropou. 

čtvrtek 18. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 18, 2015 at 09:11AM
via IFTTT

středa 17. června 2015

Koncepty

Další, tentokrát poměrně teoretická a možná trochu abstraktní kapitola z občasného seriálu o geo-ontologiích.

Koncepty (v angličtině „concepts“) tvoří základní stavební kameny veškerých ontologických a konceptuálních modelů. Nejedná se však o termín související pouze s modelováním datových, informačních a znalostních struktur. Podle Laurence a Margolise (1999) koncepty představují „základní konstrukt teorie mysli“ (Theory of mind). Koncepty jsou klíčové především z hlediska schopností kategorizace (klasifikace) a porozumění, proto tvoří základní stavební kámen ontologických i lingvistických systémů (Kavouras & Kokla 2007).
Podle Kavouras & Kokla (2007) je odlišný pohled na koncepty ve filosofii a kognitivní vědě (zkoumající výzkum mysli a jejích procesů). Kognitivní věda pracuje podle Margolise & Laurence (2011) s koncepty jako mentálními reprezentacemi (myšlenkovými obrazy) kategorií, abstraktními objekty nebo jako se schopností převádět objekty a jevy do přirozeného jazyka. Filosofické pohledy vychází ze základních směrů středověké filosofie, kterými jsou realismus, nominalismus a konceptualismus (Klein & Smith 2005, Kavouras & Kokla, 2007).
 • Realismus prosazuje především obecné koncepty (například řeka nebo hora), které jsou platné univerzálně a na rozdíl od pomíjejících dílčích objektů a jevů jsou obecně platné.
 • Nominalismus klade důraz na jednotlivosti (například Vltava nebo Říp), protože pouze s nimi lze učinit reálnou zkušenost (je možné je například změřit nebo se jich dotknout). Obecné koncepty vznikají dodatečně na základě společných vlastností, přičemž se jedná jen o pouhá slova a nikoli skutečné objekty.
 • Konceptualismus představuje kompromis mezi oběma krajními koncepcemi. Uznává existenci dílčích i obecných pojmů, ale univerzální koncepty nejsou schopné samostatného bytí.
Jak vyplývá z názvů filosofických směrů, současná teorie konceptů implementovaná v informační technologií vychází především z konceptualismu, přičemž nereflektuje schopnost či neschopnost samostatné existence v případě univerzálních konceptů. Pro popis reálného světa a také pro porozumění tomuto popisu je nezbytné operovat jak s dílčími koncepty (které v případě geografické domény mohou být reprezentovány prostorovými daty), tak i s obecnými koncepty (kategorie nebo typy dat). Jako příklad může opět sloužit mapa, která obsahuje jednotlivé prvky (dílčí koncepty), ale i legendu, která při vzájemné transformaci jazyka mapy a přirozeného jazyka uživatele používá univerzální koncepty.
V literatuře se objevují i synonyma jako například třída (class), objekt (object) nebo kategorie (category). Je však potřeba pečlivě ověřit, zda se v konkrétních případech opravdu jedná o totožné termíny. Příkladem může být termín „třída“, který podle (Svátek, 2002) nemůže být zaměňován se stejným pojmem z oblasti objektového (objektově-orientovaného) programování, protože třídy v ontologiích a konceptuálních modelech neobsahují procedurální metody.

Zdroje literatury:
Kavouras, M., & Kokla, M. (2007). Theories of geographic concepts: ontological approaches to semantic integration. CRC Press.
Klein, G. O., & Smith, B. (2005). Concept systems and ontologies. Discussion between realist philosophers and ISO/CEN experts concerning the standards addressing” concepts” and related terms.
Laurence, S., & Margolis, E. (1999). Concepts and cognitive science. Concepts: core readings, 3-81.
Margolise, E. & Laurence, S. (2011). Concepts. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University, Stanford, CA. http://plato.stanford.edu/entries/concepts.

Svátek, V. (2002). Ontologie a WWW. In DATAKON 2002, Brno.

pondělí 15. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 15, 2015 at 08:28PM
via IFTTT

Veřejný projev

Nechci strašit, ale pomalu se blíží obhajoby. Obhajoby znamenají (kromě jiného) také ústní projev před členy komise a případnými diváky. A to je dost často podceňovaná disciplína. Proto dnes nabízím článek Six Tips for Better Public Speaking. Jak vypovídá název, text obsahuje šest rad, jak svůj projev zlepšit.

pátek 12. června 2015

Posudky jsou dopsány...

Posudky jsou dopsány. Výsledky jsou z mého pohledu úspěšné. Ale přesto si neodpustím několik poznámek, které mohou využít bakaláři a diplomanti v dalších letech. Co je z prací na první pohled (bez hlubšího studia) patrné a patrně bude negativně zohledněno v posudcích a při obhajobách?

 1. Nesoulad se zadáním.
 2. Neznalost základní terminologie.
 3. Špatně provedená rešerše literatury a podobných prací.
 4. Nedostatečné nebo špatně provedené citace.
 5. Chyby v pravopisu a gramatice.
 6. Nevhodné zpracování (tisk, vazba...).
To všechno jsem ve "svých" letošních pracích objevil...


Že jste podobné poznámky slyšeli během semestru nebo při obhajobách nanečisto? Možná ano, ale je rozdíl mezi pouhým posloucháním a využitím všech dobře míněných rad a poznámek.

čtvrtek 11. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 11, 2015 at 03:18PM
via IFTTT

středa 10. června 2015

Google Cultural Institute

Před několika málo dny jsem díky článku v Respektu objevil dalších z úžasných aktivit Google. Google Cultural Institute je zaměřený na prezentaci uměleckých děl, historických událostí, míst světového dědictví nebo významných osobností.
Zkusil jsem zadat slovo "map" a našel jsem krásné portulánové mapy nebo staré mapy Ameriky. Z osobností jsem vyzkoušel Mercatora, kde byl dokonce odkaz na Moravskou galerii v Brně, konkrétně na fotografii astrolábu vyrobeného Mercatorem. Důležité je, že všechny dokumenty jsou dostupné v poměrně vysoké kvalitě.

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 10, 2015 at 04:00PM
via IFTTT

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 10, 2015 at 12:22AM
via IFTTT

pondělí 8. června 2015

Jak se stát kartografem?

Odpověď je přece jasná - vystudovat Geomatiku v Plzni (případně jinou vysokou školu, ale tam výsledek nemůžeme zaručit). Nebo si přečíst návod v článku How Do I Become a Cartographer? Tam už ten žádaný výsledek je skutečně ve hvězdách. Ale je krásné, že už existují i instantní návody na kartografa...

Jo, a taky se musíte stát členem Kartografické společnosti České republiky :-)

pátek 5. června 2015

Která mapa je nejlepší (6. díl)

No přece ta, která změnila svět. A které mapy změnily svět? Ty představuje článek Ten of the greatest: Maps that changed the world. V desítce je pouze jedna mapa, o které se zmiňujeme ve výuce (+ Google Earth a Petersovo zobrazení, o kterých se na Geomatice také něco dozvíte).

úterý 2. června 2015

Jiří Pyšek

Před 20 lety nás opustil jeden ze zakladatelů oboru matematická kartografie na Západočeské univerzitě (který byl později transformován do oboru Geomatika), děkan Pedagogické fakulty ZČU a přední český matematický kartograf Doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc.

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 02, 2015 at 07:57AM
via IFTTT

pondělí 1. června 2015

Twitter


from Twitter https://twitter.com/otacerba

June 01, 2015 at 12:44PM
via IFTTT

Baarle-Nassau/Baarle-Hertog

Jména v názvu příspěvku budou jistě povědomá studentům předmětu KMA/SGG. Ano, jedná se o komplikované enklávy a exklávy na pomezí Nizozemí a Belgie. Pokud se o nich chcete dozvědět víc, nabízím úžasný materiál Barryho Smithe, což je mimochodem velice zajímavá renesanční osoba pohybující se v Buffalu na pomezí filozofie, ontologií, geografie a medicíny.